گالوانیزه

سايزگالوانیزه سبکگالوانیزه سنگینگالوانیزه سبک ساوهگالوانیزه سنگین ساوهگالوانیزه فوق سنگینگالوانیزه گلخانه ای
''۱/۲۵۱۵۰۰۰۵۹۰۰۰۰۵۴۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۶۶۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰
''۳/۴۶۷۰۰۰۰۷۴۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۸۲۰۰۰۰۸۴۰۰۰۰۶۷۰۰۰۰
''۱۹۵۰۰۰۰۱۰۹۰۰۰۰۹۹۰۰۰۰۱۱۶۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۷۹۰۰۰۰
''۱/۴ ۱۱۲۴۰۰۰۰۱۴۴۰۰۰۰۱۳۳۰۰۰۰۱۵۲۰۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۱۰۱۰۰۰۰
''۱/۲ ۱۱۴۴۰۰۰۰۱۶۲۰۰۰۰۱۴۹۰۰۰۰۱۷۶۰۰۰۰۱۹۰۰۰۰۰۱۰۹۰۰۰۰
''۲۱۸۱۰۰۰۰۲۰۲۰۰۰۰۱۹۰۰۰۰۰۲۱۷۰۰۰۰۲۶۵۰۰۰۰۱۴۲۰۰۰۰
''۱/۲ ۲۲۶۹۰۰۰۰۳۰۵۰۰۰۰۲۸۲۰۰۰۰۳۲۵۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۱۸۸۰۰۰۰
''۳۳۰۸۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰۳۲۵۰۰۰۰۴۳۵۰۰۰۰۴۶۵۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰
''۴۴۰۹۰۰۰۰۴۹۵۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰۵۶۵۰۰۰۰۶۳۰۰۰۰۰۲۹۷۰۰۰۰
''۵۶۲۵۰۰۰۰۷۵۵۰۰۰۰۶۸۰۰۰۰۰۸۴۰۰۰۰۰۹۲۰۰۰۰۰۴۸۵۰۰۰۰
''۶۶۶۰۰۰۰۰۹۲۲۰۰۰۰۷۲۸۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۱۱۸۰۰۰۰۰۵۸۵۰۰۰۰