لوله مانیسمان

لوله مانیسمان (لوله های بدون درز) Seamless pipe

لوله مانیسمان که به آنها لوله های بدون درز نیز میگویند به روش اکسترود شمش (بیلت) تولید می شود.

پروسه ی تولید لوله های مانسمان بدینگونه است است که در آن یک شمش فولادی تحت کشش و نورد دچار ازدیاد طول و سپس با وارد شدن مبله جامد نوک تبز به مرکز شمش گداخته شده و سپس لوله ای بدون درز را ایجاد می کند .

پروسه تولید لوله مانیسمان به شرح زیر است:

۱- برش : در اولین مرحله ، شمش فولادی را به اندازه مورد نظر برش می دهند.

۲- مرحله پیش گرم : شمش ها در این مرحله در کوره های پیش گرم گداخته تا آماده نورد شوند.

۳- مرحله PIERCING: در این مرحله شمش را به وسیله میله نوک تیز سوراخ می کنند.

۴- دستگاه الانگاتور : فولاد پس از عبور از این دستگاه گرد و همگن می شود.

۵- مرحله شلیک سمبه : میتوان گفت که این مرحله جذاب ترین مرحله تولید لوله مانیسمان می باشد دستگاهی با سرعتی بسیار بالا سمبه ی ۱۲ متری را  به مرکز شمش فولادی وارد می کند .

۶- تاب گیری: در این مرحله اگر اعواج و ناصافی لوله، در صورت وجود گرفته می شود .

۷- جداسازی سمبه : در این مرحله ، سمبه از داخل لوله خارج می شود.

۸- مرحله کروی سازی : در اینجا سر و ته لوله بریده شده و لوله به حالت گرد در می آید (قبل از این قسمت ، سر و ته لوله تیز و برنده بود)

۹- مرحله کشش: در این مرحله لوله مانیسمان را بسته به اندازه های گوناگون تا چندین ساعت تحت کشش قرار می دهند.

۱۰- مرحله خنک سازی : لوله با آب سرد یا فرآیندی ویژه خنک می شود.

۱۱- مرحله اندازه گیری: طول لوله بر حسب انتخاب مشتری (معمولاً ۶ متری) برش داده می شود.

۱۲- مرحله آزمایش : ضایعات باقی مانده به طور کامل در این مرحله از لوله جدا می گردد.

۱۳- مرحله کونیک کردن : در این مرحله سر  وته لوله کونیک و صاف می شود. ( بخاطر سهولت در جوشکاری )

۱۴- پولیش : در این مرحله که تنها به مشتریان خارج از کشور اختصاص دارد، لوله مانیسمان توسط روغن مخصوص پولیش می گردد.

۱۵- باندل کردن : در مرحله پایانی ، لوله ها توسط تسمه به شکل شش ضلعی بسته بندی می شوند.