سیاه(درزدار)

سايزسیاه صنعتیشوفاژیگازی سپنتا معمولیگازی API سپنتاگازی سپاهان معمولیگازی API سپاهان
''۱/۲۳۶۵۰۰۰۳۸۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۴۸۵۰۰۰۴۶۵۰۰۰۵۲۰۰۰۰
''۳/۴ ۴۵۸۰۰۰۴۸۰۰۰۰۵۸۰۰۰۰۶۲۰۰۰۰۶۱۰۰۰۰۶۶۰۰۰۰
''۱۵۴۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۹۵۰۰۰۰۸۸۵۰۰۰۹۳۰۰۰۰
''۱/۴ ۱۷۴۰۰۰۰۸۷۰۰۰۰۱۰۸۰۰۰۰۱۲۳۰۰۰۰۱۱۲۰۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰
''۱/۲ ۱۸۵۰۰۰۰۱۰۸۰۰۰۰۱۲۵۰۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰۱۲۷۰۰۰۰۱۶۸۰۰۰۰
''۲۱۰۹۰۰۰۰۱۳۵۰۰۰۰۱۶۲۰۰۰۰۲۱۵۰۰۰۰۱۹۸۰۰۰۰۲۲۵۰۰۰۰
''۱/۲ ۲۱۴۵۰۰۰۰۱۷۹۰۰۰۰۲۱۵۰۰۰۰۲۶۵۰۰۰۰۲۱۵۰۰۰۰۲۷۸۰۰۰۰
''۳۱۷۵۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۰۲۴۵۰۰۰۰۳۳۵۰۰۰۰۲۸۵۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰
''۴۲۱۳۰۰۰۰۲۶۵۰۰۰۰۳۰۵۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۰۳۸۰۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰
''۵۲۹۵۰۰۰۰۳۵۵۰۰۰۰۴۸۶۰۰۰۰۶۲۰۰۰۰۰۵۱۸۰۰۰۰۶۳۰۰۰۰۰
''۶۳۸۵۰۰۰۰۴۸۵۰۰۰۰۵۹۰۰۰۰۰۷۶۰۰۰۰۰۶۱۵۰۰۰۰۷۸۰۰۰۰۰