اتصالات

زانو های استاندارد

زانو ۱۸۰ درجه    و زانو ۹۰ درجه

سه راه

سراه مساوی و سراه تبدیلی

تبدیل


تبدیل غیر هم مرکز و تبدیل هم مرکز

سر دنده