لوله های بدون درز (لوله های مانیسمان) Seamless pipe :

لوله های بدون درز که به آنها لوله مانیسمان نیز میگویند به روش اکسترود شمش(بیلت) تولید می شود. پروسه ی تولید لوله های مانسمان بدینگونه است است که در آن یک شمش فولادی تحت کشش و نورد دچار ازدیاد طول و سپس با وارد شدن مبله جامد نوک تبز به مرکز شمش گداخته شئه ، لوله ای بدون درز را ایجاد می کند . نکته قابل توجه در خصوص روش تولید لوله بدون درز این است که تولید از سایزهای بزرگتر به کوچکتر است بطوریکه سایزهای ۱/۲ و۳/۴ و۱ اینچ معمولاً به روش نورد سرد هستند یعنی برای تولید سایز ۱/۲ اینچ ابتدا داخل شمش پس از حرارت ، سوراخ ۱/۲ ایجاد می شود وپس از نورد وکشش در خط تولید لوله (۱/۴)۱ اینچ تولید شده و پس از آن با روش سرد کاری ، لوله (۱/۴)۱ تحت کشش سرد و پس از اسید شویی و گذر از چند مرحله کشش به سایز مورد نظر ۱/۲ اینچ می رسند . این روش تولید اولین بار توسط مهندسی آلمانی بنام مانیسمان انجام شد و فقط در ایران به این نام خوانده می شود.

               

پروسه تولید لوله به شرح زیر است:

۱- برش : در اولین مرحله ، شمش فولادی را به اندازه مورد نظر برش می دهند.

۲- مرحله پیش گرم : شمش ها در این مرحله در کوره های پیش گرم گداخته تا آماده نورد شوند.

۳- مرحله PIERCING: در این مرحله شمش را به وسیله میله نوک تیز سوراخ می کنند.

۴- دستگاه الانگاتور : فولاد پس از عبور از این دستگاه گرد و همگن می شود.

۵- مرحله شلیک سمبه : میتوان گفت که این مرحله جذاب ترین مرحله تولید می باشد ادستگاه با سرعتی بسیار بالا سمبه ی ۱۲ متری را  به مرکز شمش فولادی وارد می کند .

۶- تاب گیری: در این مرحله اگر اعواج و ناصافی لوله در صورت وجود گرفته می شود .

۷- جداسازی سمبه : در این مرحله ، سمبه از داخل لوله خارج می شود.

۸- مرحله کروی سازی : در اینجا سر و ته لوله بریده شده و لوله به حالت گرد در می آید (قبل از این قسمت ، سر و ته لوله تیز و برنده بود)

۹- مرحله کشش: در این مرحله لوله را بسته به اندازه های گوناگون تا چندین ساعت تحت کشش قرار می دهند.

۱۰- مرحله خنک سازی : لوله با آب سرد یا فرآیندی ویژه خنک می شود.

۱۱- مرحله اندازه گیری: طول لوله بر حسب انتخاب مشتری (معمولاً ۶ متری) برش داده می شود.

۱۲- مرحله آزمایش : ضایعات باقی مانده به طور کامل در این مرحله از لوله جدا می گردد.

۱۳- مرحله کونیک کردن : در این مرحله سر  وته لوله کونیک و صاف می شود. ( بخاطر سهولت در جوشکاری )

۱۴- پولیش : در این مرحله که تنها به مشتریان خارج از کشور اختصاص دارد، لوله توسط روغن مخصوص پولیش می گردد.

۱۵- باندل کردن : در مرحله پایانی ، لوله ها توسط تسمه به شکل شش ضلعی بسته بندی می شوند.